Etik Kurul

İŞ ETİĞİ, DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK KURUL

Ciner Yayın Holding’e bağlı tüm markalar, holding yayın ilkeleri, ülke çıkarları ve kamu yararını gözeterek faaliyet gösterirler.

Ciner Yayın Holding çalışanları tüm faaliyetlerinde aşağıdaki etik kurallar doğrultusunda hareket eder:

• Yasalara saygılı olmak,
• Toplumsal değerleri ve demokratik,çağdaş bakış açısını benimsemek,
• Doğru ve tarafsız yayın yapmak, fikir çeşitliliğine açık olmak
• Editoryal dürüstlük ve bağımsızlık,
• İnsana değer vermek; kişilerin mahremiyetine, itibarına ve haklarına saygılı olmak,
• Yasalara ve etik kurallara uygun rekabet etmek, haksız rekabetten kaçınmak,
• Çevreye ve insan sağlığına duyarlı olmak.

Amaç

Ciner Yayın Holding Etik Kurul ve Kurallarının temel amacı;
CYH bünyesinde etik kültürü geliştirmek, etik kuralların tüm çalışanlarca benimsenmesini ve tüm iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Yöntem

Etik Kurallar, Ciner Yayın Holding yönetimi(1), çalışanları(2) ve CYH ile ilişkide olan 3. şahıslar(3) arsındaki ilişkileri düzenler.

(1)Ciner Yayın Holding Yönetimi

Ciner Yayın Holding Yönetimi, Etik Kurallar çerçevesinde hareket etmek ve bu kuralları çalışanlara aktarmakla sorumludur.

Yöneticiler;
– Çalışma anlayışları ve etik değerlere uymalarıyla çalışanlarına örnek olurlar.
– Çalışanlar için güvenilir, kaliteli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratırlar.
– Çalışanlarının özel hayatlarına saygı gösterirler.
– Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmazlar.
– Çalışanların karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak çalışma ortamı yaratırlar.
– Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarlar.

(2)Ciner Yayın Holding Çalışanları

Ciner Yayın Holding çalışanları, yönetim tarafından belirlenen etik kurallara uymak ve bunları tüm iş süreçlerinde uygulamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar;
– Yayın politikalarına uyarlar.
– Holding hedeflerine ulaşılması için çalışırlar.
– CYH’nin bağlı olduğu Ciner Grubu ve diğer şirketlerinin adını ve saygınlığı korurlar.
– CYH kaynaklarını, adını, kimliğini ve faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanamazlar.
– Holdingin tüm şirket bilgilerini gizli tutmak; bu bilgileri yalnızca iş amaçlı ve şirket çıkarı için kullanmakla yükümlüdürler.
– İş huzuru, güveni ve verimliliğini bozan tutum ve davranışlar içinde bulunmazlar.

(3)3.Şahıslar

CYH yönetimi ve çalışanları, üçüncü şahıslarla ilişkilerde etik kurallara uymakla yükümlüdürler.

Üçüncü şahıslarla ilişkilerde yönetici ve çalışanlar;

– İş ahlakına ve yasalara uygun hareket ederler.
– Müşteri memnuniyeti odaklı ve onlarla etkileşim içersinde, proaktif bir yayın anlayışını benimserler.
– Müşterilerine karşı hesap verir, müşterileriyle ilişkilerinde adil ve açık davranarak, bu yükümlülüğü yerine getirirler.
– Çevre ve toplum sağlığına zararlı faaliyet gösteren üçüncü şahıslarla ilişki kurmazlar.

Etik Kurallara Aykırılıkların Çözümlenmesi ve Etik Kurul

Ciner Yayın Holding etik kurallarına ve yayın ilkelerine bağlı kalınmadığı takdirde doğacak problemlerin çözümünde Etik Kurul devreye girer.

Etik Kurul’un görevi; Ciner Yayın Holding’e bağlı tüm markaların,
ülke çıkarları ve grubun yayın ilkeleri gözetilerek yayın yaptığını,
kurum kimliğine uyumlu faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve gelen şikâyet ve yorumları değerlendirmek.